Projekt zakłada wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami z Polski i Hiszpanii w obszarze współpracy ze społecznością lokalną z wykorzystaniem działań artystyczno-rękodzielniczych. Proponujemy stworzenia otwartej przestrzeni twórczej, dostępnej dla mieszkańców. Planujemy zorganizowanie 2 wizyt; w Polsce i Hiszpanii, których głównym elementem będą a warsztaty rękodzielnicze oraz działania dla społeczności lokalnej w formie wydarzeń kulturalnych: wernisaż/wystawa/happening. Elementem poprzedzającym wyjazdy będą przeprowadzone w krajach Partnerskich cykle warsztatów przygotowujących. Każdy z partnerów stworzy grupę liderów, która będzie współtworzyła aktywnie Projekt.

Cel główny:
Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez działania artystyczno-rękodzielnicze oraz rozwój kompetencji międzykulturowych.

Cele szczegółowe:
1. Współpraca międzypokoleniowa oparta na wymianie doświadczeń,
2. Wykorzystanie sztuki jako narzędzia aktywizacji społ. i wzmacniania dialogu międzykulturowego.
3. Rozwój umiejętności rękodzielniczych.
4. Budowanie poczucia wpływu na swoje otoczenie
5. Rozwój kompetencji obywatelskich i społecznościowych.
6. Stworzenie przestrzeni do wspólnej pracy twórczej dla mieszkańców
7. Budowanie wpływu i poczucia sprawczości wśród lokalnych mieszkańców poprzez organizację lokalnego wydarzenia artystycznego.
8. Zorganizowanie happeningów/wystaw otwartych dla społeczności lokalnej

Priorytety
Włączenie i różnorodność – realizacja priorytetu zostanie zapewnione poprzez zaproszenie uczestników w różnym wieku i w różnych sytuacjach życiowych oraz o różnym poziomie umiejętności. Zapewni to sposób rekrutacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz tradycyjnych form komunikacji. Celem jest aktywność obywatelska i etycznych zachowań w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie; chodzi o wzmacnianie rozwoju kompetencji społ. i międzykulturowych, krytycznego myślenia i umiejętności posługiwania się mediami. W trakcie projektu będziemy prowadzić profil FB, gdzie obie organizacje będą prezentowały swoje działania.

Będzie to płaszczyzna budowania relacji między uczestnikami z obu krajów, a jednocześnie sposobność rozwijania kompetencji cyfrowych. Każde pokolenie wniesie swoje umiejętności, doświadczenie i wiedzę. Dialog międzypokoleniowy, docenienie różnorodności wpłyną na budowanie wzajemnych relacji i szacunku.

Rezultaty
W ramach tego projektu oczekujemy następujących rezultatów:
– 2 cykle warsztatów artystyczno-rękodzielniczych poprzedzających dla społ. lokalne. Polska – warsztaty filcowania, Hiszpania – warsztaty intarsji.
– 2 wizyty w krajach partnerskich
– 2 wydarzenia dla społ. lokalnych
– profil FB dokumentującego działania
– skłonienie uczestników do refleksji nad różnorodnością i włączeniem społecznym
– przybliżanie rękodzieła lokalnej społ i promowanie wykorzystanie jako narzędzia edu.
– Rozwijanie zdolności twórczych
– wzmocnienie kompetencji międzykulturowych
– strona internetowa
– dokumentacja fotograficzno-filmowa

Współfinansowane przez Unię Europejską.
Numer projektu: 2021-1-PL01-KA210-ADU-000034981